بازآفرینی مدل کسب و کار

 

پیچیدگی فضای رقابتی، عدم وجود ثبات و از طرفی ظهور فناوری‌های جدید، باعث شده تا مدل‌های کسب و کار، با تنوع بیشتر و جهت دهی متفاوتی روبرو شوند. در گذشته مدل‌ها عموما کلی نگر و با رویکرد پیش بینی آینده، در تلاش بودند تا ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند. اما امروزه با وجود تغییرات آنی و کوتاه مدت، مدل‌های کسب و کار قدیم، بازدهی مناسبی نخواهند داشت. در همین راستا متدولوژی های کسب و کار مانند متد  Lean به گونه‌ای طراحی شده‌اند که «رویکرد تعالی محور داشته باشند» و در مقابله با تغییرات و پیش آمدهای ناگهانی، انعطاف پذیر و عبرت آموز باشند.

 

 

بازآفرینی مدل کسب و کار

 

در این شرایط سازمان‌ها و شرکت هایی که گام در مسیر تحول دیجیتالی گذاشته اند، در ابتدا نیاز به بازآفرینی مدل کسب و کار خواهند داشت. بازآفرینی و تدوین مجدد مدل کسب و کار با توجه به مولفه‌های مختلفی انجام شده و «بدون ایجاد تغییر در روح کسب و کار»، به بازتعریف راهبرد و هدف گذاری میپردازد. استودیو تحول دیجیتالی فردا، با مشارکت متخصصان باتجربه، تحقیق و بررسی تمامی جوانب، باز آفرینی مدل کسب و کار را انجام خواهد داد. 

 

 

باز تعریف مدل کسب و کار با شاخصه های زیر در ارتباط است:

 

  • ارزش های سازمان (Value proposition )
  • نقش های کلیدی (Key partners)
  • منابع کلیدی (Key resource)
  • نیروی انسانی (HR)
  • بازار هدف (Target Market)
  • جریان درآمدی (Revenue stream)
  • ساختار هزینه (Cost structure)
  • مدل عرضه محصول یا خدمات (Distribution channel)